Πληροφορίες για Τεχνικό Ασφαλείας

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) (Οδηγίες Τεχνικός Ασφαλείας)

Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας ειναι κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά κατά την εργασία για να προστατεύεται από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του.

Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς μετεχνικά μέτρα ήδιαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.

  • Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ ,καθώς επίσης και να διασφαλίζει τηνκαλή κατάσταση αυτού από άποψη λειτουργίας και υγιεινής.
  • Η κατάρτιση για τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας αποτελεί επίσης υποχρέωση του εργοδότη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Οδηγίες Τεχνικός Ασφαλείας)

ΤΑ ΜΑΠ πρέπει :

-Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.

-Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.

-Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις καισύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

-Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

-Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.

-Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

-Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τησήμανση CE .

-Την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης των μέσων ατομικής προστασίας

 

Αυτοματισμοί

Πρόσφατη συνεργασία με την Delta Electronics μια εταιρεία με πλήρη γκάμα στον τομέα των Αυτοματισμών  υψηλής τεχνολογίας