Τεχνικός Ασφαλείας

τεχνικός ασφαλείας

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες τεχνικου ασφαλειας ετησίως ή για διάστημα λειτουργίας μιας δραστηριότητας σε επιχειρήσεις όλων των τύπων.

Με ευθύνη και πολυετή γνώση επαγγελματικών χώρων εκδίδουμε μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και παροχή ασφαλειας στους εργαζομένους.

Σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 “ Μέτρα για την βελτίωση ασφαλειας των εργαζομένων” κατά την εργασία σε όλες τις επιχειρήσεις.

Ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους, υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης. Δηλαδή υπηρεσίες τεχνικου ασφαλειας. επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων καθορίζεται ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικου ασφαλειας.

Ο τεχνικός ασφαλειας είναι σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφαλειας.
Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και οι προτάσεις ασφαλών μεθόδων κατά την εργασία είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφαλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.

Συνολικά προσφέρουμε: 

Έλεγχο και τεχνικη επίβλεψη ασφαλειας των εγκαταστάσεων

Προτάσεις μέτρων, προληπτική τεχνικη συντήρηση μηχανημάτων

Διερεύνηση και καταγραφή εργατικών ατυχημάτων

Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (φωτιάς, σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας κτλπ.)

Μέτρηση φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στον χώρο εργασίας

Συνεργασία με ιατρό εργασίας

Οι έμπειροι τεχνικοι μας διασφαλιζουν την ασφαλειας των εργαζομένων σας και με την συνεργασία με την εταιρεία μας καλύπτεστε σε όλους τους τομείς. 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) (Οδηγίες Τεχνικός Ασφαλείας)

Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά κατά την εργασία για να προστατεύεται από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του.

Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζομένων και να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς μετεχνικά μέτρα ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.

Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ ,καθώς επίσης και να διασφαλίζει την καλή κατάσταση αυτού από άποψη λειτουργίας και υγιεινής.
Η κατάρτιση για τη χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας αποτελεί επίσης υποχρέωση του εργοδότη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Οδηγίες Τεχνικός Ασφαλείας)

ΤΑ ΜΑΠ πρέπει :

-Να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.

-Να επιλέγονται με βάση τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.

-Να χρησιμοποιούνται μόνο για τις προβλεπόμενες χρήσεις καισύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

-Να συνοδεύονται με σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

-Να συντηρούνται, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.

-Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

-Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τησήμανση CE .

-Την ημερομηνία ή χρονική διάρκεια απόσυρσης των μέσων ατομικής προστασίας

ΣΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Α) Τα σήματα ασφάλειας παίζουν σημαντικό ρόλο προειδοποιώντας τους εργαζόμενους ώστε να αποφεύγουν τους κινδύνους ή υπενθυμίζοντας τους συγκεκριμένες οδηγίες. Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής:

- κόκκινο χρώμα για απαγορευτικά σήματα, κίνδυνο, συναγερμό και εξοπλισμό καταπολέμησης πυρκαγιάς,
- κίτρινο χρώμα για προειδοποιητικά σήματα,
- μπλε χρώμα για σήματα υποχρέωσης,
- πράσινο χρώμα για σήματα διάσωσης ή βοηθείας

Η εταιρία μας παρέχει υψηλής ποιότητας και ασφαλείας υπηρεσίες στον χώρο των ηλεκτρικών έργων και των αυτοματισμών.

Επικοινωνία

Λιοσίων 46, Αθήνα
Χάρτης

voltsolution@gmail.com

+30 697 277 0460